Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast blijven de volgende wetten gelden:

  • Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO);
  • Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz);
  • Zorgverzekeringswet (Zvw);
  • Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg);
  • Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg.

U hebt tijdens uw behandeling een dossier. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Dit dossier is een papieren dossier dat op een afgesloten plek bewaard wordt.  Wanneer er meerdere behandelaren betrokken zijn bij de behandeling, maak ik gebruik van een beveiligd digitaal dossier.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens;
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik, of als enige toegang tot de gegevens in uw dossier, of samen met medebehandelaren. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of
bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw
expliciete toestemming.
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens zodat u deze nota kan declareren:
• Uw naam,
• Uw geboortedatum (zonodig)
• De datum van de behandeling
• Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de
zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing de bijbehorende prestatiecode. Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
• De kosten van het consult